årsmöte

Kallelse årsmöte

På vårdagjämningen, 26 mars, håller Täppan årsmöte. Alla medlemmar och medodlare är välkomna.

Vi kommer att – förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar – lägga förslag om städdagar samt informera om planerade insatser för biologisk mångfald på Täppan.

Tid: Söndag 26 mars kl 14-16.

Plats: Kvarterslokalen på Östgötagatan 61. Mer info ges i e-post till medlemmar och medodlare.

Allmän info

Avgift på intresselistan

Täppans årsmöte 2022 beslöt att från och med samma år införa en avgift på intresselistan. Många andra fritidsträdgårdar i Stockholm tar ut avgifter och de har funnit att det ger kortare kötider och enklare hantering. Vi hoppas på detsamma.

Avgiften är på 100 kr/år och ska betalas in till plusgiro Nordea 63 93 27-6. Den som vill sätta upp sig på intresselistan ska först kontakta medlem@kolonitappan.se och därefter betala in avgiften.

Den som byter e-postadress är du själv ansvarig att anmäla ny e-postadress till medlem@kolonitappan.se för att kunna stå kvar på listan.

Kort kötid

Det tar tämligen kort tid att få en lott i Täppan. Vi har 55 lotter och2022 fördelade vi sju lotter och den med längst kötid ställde sig på listan 2016. Den som fick den sjunde och sista lotten hade kötid från oktober 2020. Hittills har vi 5 lediga lotter 2023, det blir troligen några fler.

Medodlare

Vi har även medodlare på intresselistan eftersom det ger oss möjlighet att ha reda på vilka som vistas regelbundet på Täppan. Listningen ger även medodlaren möjlighet att på vissa villkor ta över lotten om medlemmen slutar. Avgiften 100 kr/år tas även ut av medodlare.

miljö

Skadedjur på Täppan?


I fjol hade vi besvär av råttor i bokashi och på några lotter och även i år har en råtta siktats. Det är viktigt att alla hjälps åt att stoppa råttorna. Först kartlägger vi om det finns råttor och var de har sina bon. Eventuellt behöver vi sedan anlita råtthundar för att lokalisera bona och Anticimex för utrotning. Möjligen räcker det att sätta ut och vittja fällor.

Ni som har bokashi behöver vara extra noga med att aldrig gräva ner bokashi som inte blivit till jord.

·        Meddela medlem@kolonitappan.se om du ser råttor.

·        Gräv aldrig ner bokashi om du inte är säker på att det är jord. Använd slutna kärl för att se till att processen blir klar.

·        Fler förslag? e-posta medlem@kolonitappan.se

medlemsbrev, miljö

Ny rishäck på Täppan

På städdagen byggde vi en rishäck av grenarna vi skar från syrenhäcken. Det blir bra bon för skalbaggar och andra arter som är viktiga för biologisk mångfald på Täppan. Du som är medlem kan hämta grenar (ta från översta lagret) och även lägga dit grenar från egna buskar och träd (lägg grenarna på toppen och längs med häcken). 

Det här bör vara en bättre lösning än att försöka flisa syrengrenar eller forsla dem till tippen.

Allmän info, medlemsbrev

Städa lotten senast 1 december

Senast 1 december ska lotterna vara iordningställda för vintern, enligt kontraktet med föreningen och staden. Klipp grenar som sticker ut över gångar och andras lotter, beskär träd som skuggar och stör grannlotter, klipp gräset i gångar, ta bort skräp, rensa ogräs så blir det lättare att komma i gång nästa vår.

Ni som har lotter mot Orhemsvägen kan behöva rensa sly och ogräs i syrenhäcken (Obs. använd inte trimmern på sly). Ta enbart låga syrenkvistar nu, och ogräs förstås.

Styrelsen kommer att göra en höstbesiktning och lämnar anmärkningar till dem som inte ställt i ordning sin lott. 

Läs hela medlemsbrevet

årsmöte

Viss framgång för stängselmotion

Det gick tämligen bra för vår motion till Stockholms Koloniträdgårdar om att tillåta stängsel. Årsmötet beslöt att Stockholms koloniträdgårdar ska verka för att intentionen i motionen genomförs och att styrelsen får i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp i samråd med Forum för koloniträdgårdar. Forum är ett gemensamt organ med Stockholms stad.

En av våra sex att-satser var just att Stockholms koloniträdgårdar skulle verka för att ändra reglerna i enlighet med motionen.  Styrelsen hade föreslagit avslag på motionen, men både avgående ordförande Örjan Sjödin och tillträdande Katja Jassey uttalade sig för att intentionerna ska genomföras och föreslog sådana skrivningar. Därför bedömde vår representant (Suzanne Kolare), att det inte var läge att yrka bifall på hela motionen utan accepterade styrelsens förslag om avslag med intentionstillägget. Vi har fått några glada tillrop från andra föreningar.

Läs motionen här

medlemsbrev

Syn 12 juni

Senast 15 juni ska du vara i gång med odlingen på din lott. Det betyder att ogräs ska vara rensat, grenar över gångar har beskurits och att odling pågår på lotten. Vi kommer även i år lägga särskild vikt vid att gångar mellan lotterna är städade, helst så att gruset syns.

Styrelsen kommer att ha syn lördagen den 12 juni med start kl. 13. Läs mer om principerna på https://kolonitappan.se/for-dig-som-medlem/checklistan-for-inspektionen/

miljö

Flatendiket rensas

Idag 3 maj inleds rensningen av Flatendiket bredvid Täppan. Kort varsel från Stockholm Vatten tyvärr, men det är skönt att det blir klart innan sommaren. De ska bli klara på 1-1,5 vecka. 

En 2,6 meter bred grävmaskin ska arbeta sig fram på åkanten och ta bort sly, vass och bäverns fördämningar nere i ån. Bävern fälldes i vintras.

Stockholm vatten tar bort två sektioner av bullervallen i norr och går in och ut samma väg. De får trixa sig runt några lotter stängslen tas ner tillfälligt, men enen och äppelträdet vid Inkan bör kunna klara sig. Men andra mindre träd kommer att tas bort.


årsmöte, Motion

Tillåt stängsel runt odlingslotter

Många kolonister vill ha stängsel runt sina fritidsträdgårdar (odlingslotter) för att skapa ett eget rum mitt bland gemenskapen med andra odlare. En del har även andra skäl att sätta upp stängsel; de vill ha skydd mot att rådjur och harar äter av växtligheten och hindra stöld av skörd, plantor och redskap. Därför bör stängsel vara tillåtna kring odlingslotter på vissa villkor.

Därför har Täppans Fritidsträdgårdar beslutat om en motion till Stockholms koloniträdgårdar och till Stockholms stad.

Läs motionen

medlemsbrev

Städdag i 10 dagar

Idag, 21 maj, börjar den (troligen) längsta städdagen i Täppans historia. Målet är att de 15 arbetsuppgifterna ska vara klara till 31 maj. Fantastiskt att så många anmält sig och så snabbt! 

Dassen målas om. Lite obehag blir det. Dassen ska målas om, ett i taget, med början idag på dass 1 närmast Orhemsvägen. 

Stenar sökes

Cementrören vid vattenkranarna ska rensas av ett gäng. De tar bort jord och ogräs och istället ska vi lägga dit stenar i lagom storlek. Har du sådana kan du gärna lägga dem vid kranarna, men dosera gärna ut dem så att vi inte får nya stenberg. 

Ny grind i söder

Grinden vid ängen i söder är dålig och ska bytas ut och grindhålet bli större. Vi ska testa med parkering på ängen, delen närmast busshållplatsen. Vid ingången till ängen ligger nu ett träd som vi hoppas att kommunen tar bort. 

Läs hela medlemsbrevet

årsmöte

Årsmötet 2020

Årsmötet kunde genomföras som planerat den 15 mars. Två nya invaldes i styrelsen, Amanda Anderlid och Ali Sohrabi. Wendy McRae omvaldes liksom ordförande Suzanne Kolare. Anita Dahlerus kvarstår som kassör, Ramin Tahiri och Johan Wikman är ledamöter. Klas Kihlberg hade avböjt omval.

Årsmötet skärpte styrelsens förslag för odling på åkanten och godkände i övrigt förslagen.  En kort sammanfattning ges i medlemsbrevet från 31 mars och vi har uppdaterat listan med regler. Här är ett udrag om åkanten:

Inget ätbart får odlas på åkanten. Det gäller såväl träd som buskar och plantor. Vi diskuterade fram och tillbaka kring begreppen: Grönsaker och rotfrukter är enkelt att förstå, men hur många fler växtsorter behöver listas för att beslutet ska vara tydligt. Slutsatsen blev att odling av ”ätbara växter” förbjuds på åkanten. Detta gäller nyodling, sådant som planterats tidigare år kan få stå kvar. Åkanten tillhör alla.

medlemsbrev

Medlemsbrev 31 mars

Det har varit mycket torrt på Täppan en tid, men det går att rycka ogräs och att gräva. Det är ännu för kallt i jorden för plantering och vi har inte vattnet igång ännu.

Pandemin bör inte påverka odlingen på Täppan, det är ju sån utspridd verksamhet, men vi återkommer om det kommer några centrala besked. Samma sak gäller här som i övrigt i samhället:  den som är sjuk stannar hemma. Hör av dig till styrelsen om du har några frågor eller synpunkter.

Läs medlemsbrevet om besluten på årsmötet, planerad visning, betalning av avgiften.

årsmöte

Kallelse till årsmöte

Styrelsen kallar härmed medlemmarna i Täppans fritidsträdgårdar till årsmöte.
Välkommen att skicka in motioner till årsmötet. De ska vara inne senast 4 veckor före årsmötet, dvs. senast 14 februari. Skicka till styrelsen@kolonitappan.se
På årsmötet kommer styrelsen lägga fram förslag till beslut om plast i växthus, kontakt med styrelsen för godkännande av olika åtgärder, färgsättning av stolpar, redskapslådor m.m., samt material i stängsel, ändrad skrivning av regeln för hantering av åkanten.

Vi kommer att ställa en fråga till årsmötet om vi bör inleda processen att bli miljödiplomerad. Det krävs att flera medlemmar ställer upp för att vi ska inleda arbetet.

Förslagen och frågan kommer skickas ut per e-post i mitten av februari.
Tid: söndag 15 mars kl. 14-16
Plats: Kvarterslokalen, Östgötagatan 61, Stockholm. Portkod meddelas till dem som anmäler deltagande.
Anmäl deltagande till medlem@kolonitappan.se  
Kontakt: Suzanne Kolare 0708-26 16 97 suzanne.kolare@gmail.com
årsmöte

Stötta Täppan – kom med i styrelsen!

För att få en rimlig arbetsbörda i styrelsen för Täppan så vill vi gärna vara 7 i styrelsen, 2019 är vi 5 och till 2020 kan 2 tänkas avgå. Alla medlemmar förväntas ingå i styrelsen någon gång under medlemskapet i Täppan så ni nykomlingar har er chans nu!  De som varit med några år har redan gjort sin tjänst i styrelsen.

Anmäl till styrelsen eller Jennie Krook att du ställer upp till val 2020, jekrok@gmail.com

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor innan årsmötet, vilket bör bli i mitten av februari. Exakt datum för årsmöte är inte klart än. Det här är ett tips om att skicka in i tid!

Läs hela medlemsbrevet från 29 november.

Uncategorized

Tips om bevattning och odling

Punktbevattna växter – då kan vattnet nå rötterna där de gör störst nytta. Täckodla, ordna lä och lite skugga. Förkultivera det som går.

Det var några av en mängd rekommendationer för framgångsrik odling med rätt bevattning som Tomas Lagerström gav vid en föreläsning 21 maj för odlingsföreningarna inom SoS, Söder om Söder.

Läs merUncategorized

Om odling på åkanten

Täppan har fått backning från kommunen på årsmötets beslut om odling på åkanten. Kommunen har meddelat att styrelsen inte har rätt att upplåta åkanten för odling av grönsaker och potatis. Enstaka bärbuskar kan accepteras liksom blommor. Det är också ok att ha redskapslåda och sittplats på åkanten, som vi alltid har haft.

Kommunen ser helst att vi använder åkanten på något gemensamt sätt. De gav inte förslag på hur det ska gå till och styrelsen kommer nu dra igång en diskussion inom föreningen om hur åkanten ska användas. Kom med förslag! En möjlighet är att ha perenner som fjärilar och bin gillar, det blir ju en gemensam nytta att de pollinerar våra växter på lotterna.

Läs mer i medlemsbrevet för 2 juni.

tips om odling

Vad göra med all rabarber?

Rabarber är bra till annat än paj. Gör en lemonad eller chutney. Den funkar också bra i en ugnsrätt med kyckling eller i nudelwok. Rabarbern ger viss syrlighet och förhöjer smaken på maten. Man kan också frysa rabarber när den är som bäst på försommaren och inte blivit träig. Skiva den och frys rå och ta fram vid behov.

Här är några recept. Smaklig spis!

Fortsätt läsa ”Vad göra med all rabarber?”
Uncategorized

Ha koll på vattenkranarna

När Kaia kom till lotten i morse, söndag 28 april, stod kranen vid lotten (50) öppen och vattnet forsade ut. Hon hade stängt ordentligt igår.

Ha extra koll på vattenkranarna nu. Stäng öppna och läckande kranar och anmäl direkt till vatten@kolonitappan.se Vatten är vår största utgift och vi behöver minska förbrukningen jämfört med i fjol. Den steg från 400 000 liter 2017 till 682 000 liter.

Uncategorized

Vattnet igång på Täppan

Nu finns det åter vatten på Täppan. Tänk på att det är mycket torrt och vattna bara där du tänker plantera nu.

Mats Ögren och Minya Shen har tagit över ansvaret för vattenledningen från Niklas. Anmäl fel till vatten@kolonitappan.se , gärna med kopia till styrelsen@kolonitappan.se


Det blev en kaskad strax efter start. Kranen vid boden pajade. Tur att Mats och Niklas var kvar och kunde stänga till den. Den gick inte att laga direkt så vänta ett tag med att testa den. Anmäl snarast om du upptäcker en läckande kran!
Uncategorized

Bygg stående redskapslåda

Kommunen har gett klartecken att vi bygger stående redskapslådor. Nu finns Klas fina ritning till en stående redskapslåda här på webben.

Kom ihåg att du behöver kolla med styrelsen innan du uppför växthus eller pergola. Följ riktlinjerna för dessa byggen. Du behöver också tillstånd för att plantera eller ta bort träd.

Här är ritningen i pdf