årsmöte, regler

Regler om träd och buskar

Det är fint med träd och buskar på odlingslotten och de är viktiga för biologisk mångfald. Plantorna kan tyckas små och smala från början, men växer snabbt uppåt och utåt. En vinbärsbuske blir lätt en kubikmeter stor, alltså 1x1x1 meter. Tänk därför på att plantera träd och buskar på bra avstånd till grannar och gångar.

Årsmötet 2024 beslöt om regler för plantering av träd och buskar. Kontakta styrelsen i god tid innan du planterar träd och buskar för att få tillstånd.

Läs reglerna.

Allmän info

Anmäl planer i tid

Täppan har en hel del regler om byggande och plantering och de kräver ofta styrelsens godkännande. Läs reglerna på nätet och anmäl ärendet till styrelsen innan du köper varorna eller träden/buskarna. Styrelsen har inte möjlighet att ta ställning på stört utan behöver få tid att diskutera ditt ärende på ett styrelsemöte innan du kan få godkänt på dina planer. Det gäller speciellt på våren när många har pigga idéer. På våren har vi styrelsemöte en gång i månaden.

Stadgar och regler

Uncategorized

Nya regler för städdagar

Årsmötet 2023 beslöt om nya regler för städdagar. Det är nu obligatoriskt med två städdagar per år. Arbetstiden är 3 timmar per dag. Då räknas inte fika in, detta var något årsmötet önskade och beslöt.

Den som inte kan delta på någon av dagarna kan få egen uppgift. I sista hand kan man betala en städavgift på 250 kr per utebliven obligatorisk dag, max 500 kr.

Läs alla kompletterande regler som gäller för Täppan.

Allmän info

Avgift på intresselistan

Täppans årsmöte 2022 beslöt att från och med samma år införa en avgift på intresselistan. Många andra fritidsträdgårdar i Stockholm tar ut avgifter och de har funnit att det ger kortare kötider och enklare hantering. Vi hoppas på detsamma.

Avgiften är på 100 kr/år och ska betalas in till plusgiro Nordea 63 93 27-6. Den som vill sätta upp sig på intresselistan ska först kontakta medlem@kolonitappan.se och därefter betala in avgiften.

Den som byter e-postadress är du själv ansvarig att anmäla ny e-postadress till medlem@kolonitappan.se för att kunna stå kvar på listan.

Kort kötid

Det tar tämligen kort tid att få en lott i Täppan. Vi har 55 lotter och2022 fördelade vi sju lotter och den med längst kötid ställde sig på listan 2016. Den som fick den sjunde och sista lotten hade kötid från oktober 2020. Hittills har vi 5 lediga lotter 2023, det blir troligen några fler.

Medodlare

Vi har även medodlare på intresselistan eftersom det ger oss möjlighet att ha reda på vilka som vistas regelbundet på Täppan. Listningen ger även medodlaren möjlighet att på vissa villkor ta över lotten om medlemmen slutar. Avgiften 100 kr/år tas även ut av medodlare.

miljö

Skadedjur på Täppan?


I fjol hade vi besvär av råttor i bokashi och på några lotter och även i år har en råtta siktats. Det är viktigt att alla hjälps åt att stoppa råttorna. Först kartlägger vi om det finns råttor och var de har sina bon. Eventuellt behöver vi sedan anlita råtthundar för att lokalisera bona och Anticimex för utrotning. Möjligen räcker det att sätta ut och vittja fällor.

Ni som har bokashi behöver vara extra noga med att aldrig gräva ner bokashi som inte blivit till jord.

·        Meddela medlem@kolonitappan.se om du ser råttor.

·        Gräv aldrig ner bokashi om du inte är säker på att det är jord. Använd slutna kärl för att se till att processen blir klar.

·        Fler förslag? e-posta medlem@kolonitappan.se

medlemsbrev, miljö

Ny rishäck på Täppan

På städdagen byggde vi en rishäck av grenarna vi skar från syrenhäcken. Det blir bra bon för skalbaggar och andra arter som är viktiga för biologisk mångfald på Täppan. Du som är medlem kan hämta grenar (ta från översta lagret) och även lägga dit grenar från egna buskar och träd (lägg grenarna på toppen och längs med häcken). 

Det här bör vara en bättre lösning än att försöka flisa syrengrenar eller forsla dem till tippen.

Allmän info, medlemsbrev

Städa lotten senast 1 december

Senast 1 december ska lotterna vara iordningställda för vintern, enligt kontraktet med föreningen och staden. Klipp grenar som sticker ut över gångar och andras lotter, beskär träd som skuggar och stör grannlotter, klipp gräset i gångar, ta bort skräp, rensa ogräs så blir det lättare att komma i gång nästa vår.

Ni som har lotter mot Orhemsvägen kan behöva rensa sly och ogräs i syrenhäcken (Obs. använd inte trimmern på sly). Ta enbart låga syrenkvistar nu, och ogräs förstås.

Styrelsen kommer att göra en höstbesiktning och lämnar anmärkningar till dem som inte ställt i ordning sin lott. 

Läs hela medlemsbrevet

årsmöte

Viss framgång för stängselmotion

Det gick tämligen bra för vår motion till Stockholms Koloniträdgårdar om att tillåta stängsel. Årsmötet beslöt att Stockholms koloniträdgårdar ska verka för att intentionen i motionen genomförs och att styrelsen får i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp i samråd med Forum för koloniträdgårdar. Forum är ett gemensamt organ med Stockholms stad.

En av våra sex att-satser var just att Stockholms koloniträdgårdar skulle verka för att ändra reglerna i enlighet med motionen.  Styrelsen hade föreslagit avslag på motionen, men både avgående ordförande Örjan Sjödin och tillträdande Katja Jassey uttalade sig för att intentionerna ska genomföras och föreslog sådana skrivningar. Därför bedömde vår representant (Suzanne Kolare), att det inte var läge att yrka bifall på hela motionen utan accepterade styrelsens förslag om avslag med intentionstillägget. Vi har fått några glada tillrop från andra föreningar.

Läs motionen här