Årsmöte

Vid årsmötet 2019 invaldes Ramin Taheri och Johan Wikman i styrelsen. Harry Hugosson avgick. Kvar i styrelsen från 2018 är Suzanne Kolare, ordförande, Wendy McRae, ny viceordförande, Klas Kihlberg, sekreterare och Anita Dahlerus, kassör.

Nya kompletterande regler

Vid årsmötet beslöts om nya kompletterande regler för Täppan. De gällde åkanten och trädplantering. Du kan läsa samtliga kompletterande regler under Stadgar och regler. Här är underlaget och besluten för åkanten och träd:

Åkanten

Det tycks råda viss oklarhet om skötseln av åkanten och vad man kan använda den till. Nu vill styrelsen tydliggöra vad som gäller för att ytterligare förbättra skötseln.

Längs ån finns en kantzon som disponeras av oss i Täppan. Det har varit en del brister i skötseln av åkanten. Frågan om vad som får odlas har diskuterats och föreningen har tidigare kommit fram till att man enbart får odla grödor och växter som inte kräver gödsling för att inte bidra till övergödning av ån.

Beslut

På åkanten får finnas redskapslåda och sittgrupp. Kompost, jordsäckar, täckmaterial med mera ska hanteras inom den egna lotten. Området får planteras med växter och träd, men det ska vara sorter som inte kräver gödsling, detta av hänsyn till övergödningen av ån.

Träd på Täppan

Det finns regler om trädplantering och skötsel av lotter i olika styrande dokument för kolonirörelsen och för Täppan. Det kan dock vara svårt att tolka vad de innebär när det gäller träd och buskar. Därför föreslog styrelsen årsmötet att besluta införa tydligare regler för Täppan.

På Täppan finns en egen regel om träd och den gäller att träd inte får planteras eller tas bort utan tillstånd av styrelsen. Förra styrelsen tolkade detta som att man bör välja pelarträd och plantera mitt i lotten så att grannar inte störs. För befintliga träd gäller att de ska skötas väl och beskäras vid behov – det ingår i att hålla ordning på lotten.

Beslut tillägg träd

Träd, buskar och andra högre växter får inte planteras så att de omgivande lotterna orsakas besvär genom skuggning och näringsförlust, samt medför olägenhet för lottgrannar. Träd får inte planteras närmare vattenledningen än 3 meter. Trädgrenar får inte hänga över gångar eller över andras lotter.