Stadgar och ordningsreglar

Här kan du läsa de regler som gäller för odling i Täppans fritidsträdgårdar. Årsmötet 21 mars 2021 beslöt om nytt ansvar för lottinnehavare med lotter mot Orhemsvägen. Den nya och gällande skrivning har vi markerat med kursiv stil.

Flera regler styr användningen av kolonilotter. De har beslutats av Stockholms kommun, och antagits av Koloniträdgårdsföreningen och Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar (FSSK). Dessutom har Täppans fritidsträdgårdar, liksom andra föreningar, beslutat om kompletterande bestämmelser.

Kompletterande bestämmelser för Täppan

Tidsgränser

 • Kolonilotten ska vara iordningställd i brukbart skick för säsongen senast den 15 juni.
 • Kolonilotten ska vara städad senast den 1 december.

Information

 • Medlem är ansvarig att läsa utskick och anslag från styrelsen.
 • Medlem är ansvarig för att eventuella medhjälpare är informerade om föreningens regler och om ny information.

Miljö

 • Alla lotter odlas ekologiskt: tillämpning av växelbruk, jordförbättring med kompost och naturgödsel samt användning av biologiskt nedbrytbara bekämpningsmedel (exempelvis såpa).
 • Användning av handelsgödsel (t ex Blåkorn) är absolut förbjuden inom området.

Plantering

 • Träd får varken planteras eller avverkas utan styrelsens medgivande. Träd, buskar och andra högre växter får inte planteras så att de omgivande lotterna orsakas besvär genom skuggning och näringsförlust, samt medför olägenhet för lottgrannar. Träd får inte planteras närmare vattenledningen än 3 meter. Trädgrenar får inte hänga över gångar eller över andras lotter.
 • Åkanten ingår i Täppans fritidsträdgårdar och tillhör alla i Täppan. Styrelsen har inte rätt att upplåta åkanten för regelrätt koloniverksamhet och området får inte privatiseras eller införlivas i närbelägna lotter. Däremot får medlemmar ha redskapslåda och sittgrupp på åkanten och ska sköta om sitt avsnitt. Enstaka buskar får planteras, men inte sådana som kräver gödsling. Blommor, helst fleråriga, får odlas. Odling av ätbara växter är inte tillåtet. Vid tveksamhet kontakta styrelsen.
 • På odlingslott får uppföras fabrikstillverkad odlingstunnel på max 8 kvm eller annat växthus på 5 kvm. Uppförande av tunnel ska följa Stockholms koloniträdgårdars:s regler och ske i samråd med styrelsen som måste godkänna placering och storlek.

Byggnader, växthus och utrustning

 • Medlem ska kontakta styrelsen för godkännande innan bygge av växthus, pergola, spaljé och stående redskapslåda samt för utsättning av utrustning som inte listas i beslut av kommunen, Stockholms koloniträdgårdar eller Täppans fritidsträdgårdar.
 • På odlingslott får uppföras fabrikstillverkad odlingstunnel på max 8 kvm eller annat växthus på 5 kvm. Uppförande av tunnel ska följa Stockholms koloniträdgårdars regler och ske i samråd med styrelsen som måste godkänna placering och storlek.
 • Nya växthus ska ha uv-säker plast av EVA-typ med lång hållbarhet. Det minskar nedskräpningen av området och att plast bryts ner till mikroplaster. Plast i äldre växthus ska bytas till uv-säker plast senast 2022.
 • Färgsättningen av staketstolpar, stängselnät, odlingslådor och redskapslådor bör följa en enhetlig linje på Täppan. På stolpar och lådor tillåts färgerna falu rödfärg, svart, mörkbrun, grön och gulockra samt obehandlat trä.
 • Stängsel ska vara rådjurssäkra, minst 1,5 m höga och av Alloxtyp i svart eller metallfärgad eller fårstängsel. Färgade byggnät i plast är inte tillåtet i nya stängsel.

Redskap

 • Medlem får ur redskapsboden låna redskap, verktyg och skottkärror samt trimmer och gräsklippare. Lånade redskap ska efter användandet rengöras och ställas tillbaka på sin plats.
 • Den som vattnar med slang eller använder spridare får inte lämna dessa utan tillsyn.

Städning och kompost

 • Kompostering ska ske på varje lott.
 • Medlem är skyldig att hålla gångarna runt den egna lotten fria så att framkomlighet med vattenslang, skottkärra o. d. kan ske obehindrat.
 • Lottinnehavare med lott mot Orhemsvägen ska hålla syrenhäcken fri från ogräs och små skott. Beskärning av grövre grenar sker på städdagar.
 • Varje medlem ska närvara vid minst en städdag per säsong. Medlem som helt uteblivit från städningen kommer att debiteras 250 kr.
 • Sopor får inte kastas inom koloniområdet. Bara material som går att kompostera får läggas på komposten. All plast och metall som ska kastas medtages hem och läggs i grovsoporna.
 • Eldning får endast ske på av miljöförvaltningen angiven tid (vecka 18 och 40) och utan att orsaka skada eller obehag för övriga inom och utom området.

Priniciper för syn av lotter

Vid inspektionen av lotterna 2018-2020 använde styrelsen nedanstående riktlinjer med förklaringar om vad det innebär.

 • Lotten ska vara iordningsställd i brukbart skick senast 15 juni.
 • Odling i rabatter ska vara påbörjad, gräs och ogräs under någorlunda kontroll.
 • Räta upp staket. Staket ska vara hela och inte hänga ner över gångar eller grannlotter.
 • Gränsen till gångar ska hållas fri från ogräs och plantor för att underlätta veckostädningen av kvarteret. Gränsen till grannar ska rensas för att inte sprida ogräs till grannlotter.
 • All kompost, bräder och skräp ska hanteras inom lotten. Skräphögar på lotter ska transporteras bort inom rimlig tid. De gemensamma kompostlådorna är enbart till för gräsklipp och växtrester från skötsel av gemensamma ytor.
 • Beskära träd och buskar. Träd och buskar ska hållas inom lotten, inga grenar över gångar och granlotter. Se till att grannlotter inte skuggas.
 • Byggnader på lotten. Växthus och odlingstunnlar ska följa beslutade mått. Dagstugor och stående redskapsbodar är ännu inte tillåtna.
 • Området vid åkanten tillhör de gemensamma ytorna. Det åligger medlemmarna att hålla snyggt på åkanten, vilket innebär att slå eller klippa gräs/ogräs. Det är tillåtet med redskapslådor och sittplats. Av hänsyn till den övergödda ån tillåts inte gödsling eller komposter på åkanten. Buskar och ev. träd ska vårdas så att en 1,20 meter bred gång hålls öppen. 

Styrande dokument

Stockholms koloniträdgårdars miljöpolicy

Allmänna ordningsföreskrifter för föreningar inom FSSK

Stadgar för Täppans Fritidsträdgårdar