Stadgar och ordningsreglar

Här kan du läsa de regler som gäller för odling i Täppans fritidsträdgårdar.

Flera regler styr användningen av kolonilotter. De har beslutats av Stockholms kommun, och antagits av Koloniträdgårdsföreningen och Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar (FSSK). Dessutom har Täppans fritidsträdgårdar, liksom andra föreningar, beslutat om kompletterande bestämmelser.

Kompletterande bestämmelser för Täppan

Tidsgränser

 • Kolonilotten ska vara iordningställd i brukbart skick för säsongen senast den 15 juni.
 • Kolonilotten ska vara städad senast den 1 december.

Information

 • Medlem är ansvarig att läsa utskick och anslag från styrelsen.
 • Medlem är ansvarig för att eventuella medhjälpare är informerade om föreningens regler och om ny information.

Miljö

 • Alla lotter odlas ekologiskt: tillämpning av växelbruk, jordförbättring med kompost och naturgödsel samt användning av biologiskt nedbrytbara bekämpningsmedel (exempelvis såpa).
 • Användning av handelsgödsel (t ex Blåkorn) är absolut förbjuden inom området.

Plantering

 • Träd får varken planteras eller avverkas utan styrelsens medgivande. Träd, buskar och andra högre växter får inte planteras så att de omgivande lotterna orsakas besvär genom skuggning och näringsförlust, samt medför olägenhet för lottgrannar. Träd får inte planteras närmare vattenledningen än 3 meter. Trädgrenar får inte hänga över gångar eller över andras lotter.
 • På åkanten får finnas redskapslåda och sittgrupp. Kompost och täckmaterial ska hanteras inom den egna lotten. Kommunen har meddelat att vi inte får odla potatis och grönsaker på åkanten, enbart enstaka träd och växter. Området ska betraktas som gemensamt för Täppan. Årsmötet beslöt att ev. planteringar inte får gödslas, detta av hänsyn till övergödningen av ån.
 • På odlingslott får uppföras fabrikstillverkad odlingstunnel på max 8 kvm eller annat växthus på 5 kvm. Uppförande av tunnel ska följa FSSK:s regler och ske i samråd med styrelsen som måste godkänna placering och storlek.

Redskap

 • Medlem får ur redskapsboden låna redskap, verktyg och skottkärror samt trimmer och gräsklippare. Lånade redskap ska efter användandet rengöras och ställas tillbaka på sin plats.
 • Den som vattnar med slang eller använder spridare får inte lämna dessa utan tillsyn.

Städning och kompost

 • Kompostering ska ske på varje lott.
 • Medlem är skyldig att hålla gångarna runt den egna lotten fria så att framkomlighet med vattenslang, skottkärra o. d. kan ske obehindrat.
 • Varje medlem ska närvara vid minst en städdag per säsong. Medlem som helt uteblivit från städningen kommer att debiteras 250 kr.
 • Sopor får inte kastas inom koloniområdet. Bara material som går att kompostera får läggas på komposten. All plast och metall som ska kastas medtages hem och läggs i grovsoporna.
 • Eldning får endast ske på av miljöförvaltningen angiven tid (vecka 18 och 40) och utan att orsaka skada eller obehag för övriga inom och utom området.

Priniciper för syn av lotter

Vid inspektionen av lotterna 2018 och 2019 använde styrelsen nedanstående riktlinjer med förklaringar om vad det innebär.

 • Lotten ska vara iordningsställd i brukbart skick senast 15 juni.
 • Odling i rabatter ska vara påbörjad, gräs och ogräs under någorlunda kontroll.
 • Räta upp staket. Staket ska vara hela och inte hänga ner över gångar eller grannlotter.
 • Gränsen till gångar ska hållas fri från ogräs och plantor för att underlätta veckostädningen av kvarteret. Gränsen till grannar ska rensas för att inte sprida ogräs till grannlotter.
 • All kompost, bräder och skräp ska hanteras inom lotten. Skräphögar på lotter ska transporteras bort inom rimlig tid. De gemensamma kompostlådorna är enbart till för gräsklipp och växtrester från skötsel av gemensamma ytor.
 • Beskära träd och buskar. Träd och buskar ska hållas inom lotten, inga grenar över gångar och granlotter. Se till att grannlotter inte skuggas.
 • Byggnader på lotten. Växthus och odlingstunnlar ska följa beslutade mått. Dagstugor och stående redskapsbodar är ännu inte tillåtna.
 • Området vid åkanten tillhör de gemensamma ytorna. Det åligger medlemmarna att hålla snyggt på åkanten, vilket innebär att slå eller klippa gräs/ogräs. Det är tillåtet med redskapslådor och sittplats. Av hänsyn till den övergödda ån tillåts inte gödsling eller komposter på åkanten. Buskar och ev. träd ska vårdas så att en 1,20 meter bred gång hålls öppen. 

Styrande dokument

FSSK:s miljöpolicy

Allmänna ordningsföreskrifter för föreningar inom FSSK

Normalstadgar för koloniträdgårdsföreningar