Tillåt stängsel på odlingslotter!

Motion till Stockholms koloniträdgårdar och förslag till Stockholms stad från Täppans Fritidsträdgårdar beslutad på extra årsmöte 18 april 2021.

Sammanfattning

Många kolonister vill ha stängsel runt sina fritidsträdgårdar (odlingslotter) för att skapa ett eget rum mitt bland gemenskapen med andra odlare. En del har även andra skäl att sätta upp stängsel; de vill ha skydd mot att rådjur och harar äter av växtligheten och hindra stöld av skörd, plantor och redskap. Därför bör stängsel vara tillåtna kring odlingslotter på vissa villkor.

Bakgrund

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning tillåter höga (1,50–2 m) stängsel med allox-nät runt enskilda odlingslotter för att skydda lotterna mot rådjur. Vi har fått veta att Stockholms stad/Trafikkontoret diskuterar med Stockholms koloniträdgårdar om att införa en regel som enbart tillåter rådjurssäkra stängsel i utkanten av lotter, men inte mellan lotter och inga andra typer av stängsel eller skydd mellan odlingslotterna/fritidsträdgårdarna. En sådan regel skulle medföra problem och minska trivseln i fritidsträdgårdarna.

Många fritidsträdgårdar har redan stängsel av olika de slag. Hos fritidsträdgårdarna i Skarpnäck idag utvecklats en kultur och egen stil med högre nät runt lotten. Att ha höga nät har visat sig vara både praktiskt skydd mot rådjur och ökat trivseln samtidigt som vi fortsatt ger fri sikt för dem som promenerar på området.

Kolonistugor har stängsel

Det är tillåtet att inhägna kolonistugornas tomter, men inte fritidsträdgårdarna. Stugtomter har häckar, stängsel och staket. Det finns ofta regler för hur höga staketen och häckarna får vara för att inte störa utsikten över koloniområdet och att garantera trafiksäkerheten i området. 

Men fritidsträdgårdarna betraktas fortfarande som någon slags enklare släktingar till kolonistugorna men med strängare regler. Odlingslotter får inte ha stängsel, här ska det vara totalt fri sikt. Vi får ha en sarg på max 20 centimeter enligt Gatu- och Fastighetskontorets riktlinjer från 1996. 

Ovälkomna besökare

Även om det är förbjudet för utomstående att gå in på lotterna så ser vi folk gå runt med shoppingkassar i området och vi märker att skörden minskar, att buskar, plantor och ibland redskap försvinner.  Rådjur och harar är besvärliga besökare på många håll.

Det bör finnas regler för utformning av stängsel på fritidsträdgårdar för att bevara utsikten över våra lotter och för att grannar inte ska störas av inhägnaden. Det bör till exempel inte vara tillåtet med höga trästaket eller byggnät. Man kan tänka sig olika höjd för olika material som gunnebostängsel och alloxnät. Det är viktigt med enkla, tydliga regler. Se förslaget nedan.

Förslag

Vi föreslår att medlemmar med odlingslotter/fritidsträdgårdar får sätta upp stängsel runt sina lotter för att öka trivseln och att skydda lotten mot ovälkomna besökare. Det ska vara luftiga stängsel som inte stör grannlotten, till exempel genom att solljuset skärmas av.

Därför föreslår vi att

  • Fritidsträdgårdens styrelse ska godkänna planerna på stängsel för att garantera att fri sikt bibehålls, att grannens lott inte störs och att materialvalet stämmer med föreningens riktlinjer.
  • Cirka 90 procent av stängslets yta ska vara öppet för vind och ljus, så att växterna får ljus och man ser lotterna genom näten och känner vinden. Rådjurssäkra stängsel kan vara upp till 2 m höga, medan trästaket får vara max 1,1 meter.  Byggnät är inte tillåtna.  
  • Den förening som behöver och kan sätta upp rådjurssäkra stängsel runt sina områden eller delar av området får göra det.  
  • Reglerna ska gälla för nya stängsel. Byggnät ska fasas ut på 5 år.
  • Stockholms koloniträdgårdar verkar i Forum för koloniträdgårdar för att reglerna för stängsel ändras i enlighet med motionen.
  • Stockholms stad antar reglerna för stängsel i enlighet med motionen.
Alloxstängslet med svart nät syns knappt. Till höger grannens blå byggnät.

Om motionen

Styrelsen för Täppan har 2021-01-11 godkänt att motionen lämnas till årsmötet 2021 i Täppan för beslut. Det ska också sändas till Stockholm stad. Beslut att godkänna motionen fattades vid extra årsmöte 18 april 2021. Beslutet justerades direkt.

Motionen som pdf

Kontakt: Suzanne Kolare, ordförande i Täppan, 0708-26 16 97, suzanne.kolare@gmail.com